~Cud nas Wisłą~

Świeto Żołnierza obchodzone 15 sierpnia, ustanowione zostało dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy, która przeszła do historii jak 18. największa i najważniejsza bitwa w dziejach świata. Autorem i realizatorem planu bitwy był Józef Piłsudski. Decydująca bitwa tej wojny zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nie rozprzestrzeniu się rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.
Od wielu lat roznicę tej przełomowej bitwy zwanej “Cudem nad Wisłą” świętuje Polonia metropolii detroickiej podczas uroczystości przygotowanych przez Okręg VI Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej (SWAP) W tym roku uroczystości obchodów tej 100.letniej rocznicy “Cudu na Wisłą odbędą sie w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights o godzinie 4 po południu. Zapraszamy całą Polonię.

 

Cud nad Wisłą ~ Battle of Warsaw

                                                            Cud nad Wisłą ~  Battle of Warsaw

Detroit Polonia Calendar


July 4th ~ Saturday

                  Fourth of July Independence Day

                  Happy Birthday America


July 5th ~ Sunday

                  First Sunday Polish Mass at Orchard Lake  ~ 1:00 pm


July 19th ~ Sunday

                  Polish American Congress of Michigan Mass

                  At St. Ladislaus in Hamtramck at 9:00 am


July 24th ~ Friday ~ 7:00 pm

                  Polish Ethnic Novena at Ste. Anne De Detroit

                  1000 St. Anne Street, Detroit


August


August 2nd ~  1:00 pm

                  First Sunday Polish Mass at Orchard Lake


 August 15th ~ 4:00 pm

Dzień Żołnierza  ~ Our Lady of Częstochowa, Sterling Heights

                                                     Battle of Warsaw ~ Cud nad Wisłą ~ 100 Rocznica ~ Pamiętamy!


GŁOSOWANIE W WYBORACH PREZYDENTA RP W USA

 

GŁOSOWANIE W WYBORACH PREZYDENTA RP W USA WYŁĄCZNIE KORESPONDENCYJNE

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że 9 czerwca 2020 r. rozpoczęła się REJESTRACJA WYBORCÓW do głosowania za granicą w wyborach Prezydenta RP ogłoszonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (27 czerwca w USA). REJESTRACJA trwa do PONIEDZIAŁKU 15 CZERWCA 2020 r. Osoby zarejestrowane do spisu wyborców przed 10 maja br. są ujęte w nowym spisie wyborców, ale muszą potwierdzić swój udział w głosowaniu korespondencyjnym („zmień sposób glosowania”).

 

POLECANA ELEKTRONICZNA REJESTRACJA WYBORCÓW

https://ewybory.msz.gov.pl

Nowy wyborcy wybierają opcję: „Rozpocznij rejestrację”

Wcześniej zarejestrowani wyborcy wybierają opcję: „Zmień sposób głosowania”

Zarejestrowani wyborcy, którzy zmienili miejsce pobytu kontaktują się z konsulatem: chicago.legal@msz.gov.pl

 

WIECEJ INFORMACJI

https://www.gov.pl/web/usa

https://www.pkw.gov.pl/

 

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgach konsularnych zlokalizowanych w USA, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.  Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w sobotę 11 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.

 

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014).

 

Wyborcy w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania wyłącznie korespondencyjnie.

 

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. – najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. – nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. – nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. – nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. ( 9 maja w USA) będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (27 czerwca w USA). Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do poniedziałku 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. – Nazwisko

– Imię (imiona)

 1. – Imię ojca
 2. – Datę urodzenia
 3. – Numer ewidencyjny PESEL
 4. – Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 5. – Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 6. – Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 7. – Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
 8. – Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

 1. – e-mailowo: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl; chicago.legal@msz.gov.pl
 2. – pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 3. – ustnie: w siedzibie 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 4. – telefonicznie, nr tel.: 312 337 8166
 5. – faksem, nr faksu: 312 255 1698

 

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

 

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 25 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

 

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

 1. – e-mailowo: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl; chicago.legal@msz.gov.pl
 2. – pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 3. – faksem, nr faksu: 312 255 1698

 

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

 

Piotr Semeniuk

Wicekonsul

Referat ds. Polonii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

ph: 1 (312) 337 8166

https://www.gov.pl/web/usa/konsulat-generalny-rp-w-chicago

https://www.gov.pl/web/usa-en/consulate-chicago

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago

 

Did You Know?

Did you know?   

Every Saturday morning, between (9:15 and 9:30 am) you can listen to our weekly PAC-MI broadcast to Polonia on Polish Varieties Radio Program- in Polish- on WNZK  690 AM in the greater Detroit area, or listen live on the Internet- search under Birach Broadcasting   (WNZK 690 AM)         Zapraszamy!

 

Proposed Amendment submitted by PAC Division Presidents

The Honorable Robert Menendez
The Honorable James E. Risch
The Honorable Richard Durbin
United States Senate Committee on Foreign Relations,
c/o Mr. Damian Murphy, Senior Professional Staff Member Washington, D.C. 20510

Re: Presidents of State Divisions of the Polish American Congress call for amendment of S. Res. 566

We, Presidents of State Divisions of the Polish American Congress, welcome and applaud the idea of a resolution commemorating the 80th Anniversary of the Katyn Massacre, introduced to the Senate Foreign Relations Committee by Senators Menendez, Risch, and Durbin on May 7th, 2020, now known as S. Res. 566. We appreciate the effort in bringing attention to the crimes that were committed. This communication is intended to improve and enhance the resolution by an amendment which would also reflect the moral outrage that the Polish American community ascribes to this massacre. It should, furthermore, do justice to victims of the massacre by calling it a genocide.

First, we would like to bring to your attention the wording in the proposed Resolution. It minimizes the gravity and implies a change in the character of the Katyn crime, which we believe needs correction:

“Whereas the Katyn Massacre fits into a larger pattern of Communist governments around the world persecuting their citizens and denying their people freedom, which has resulted in the deaths of up to 100,000,000 people since the Russian Revolution of 1917.” See: https://www.congress.gov/bill/116thcongress/senate-resolution/566/text .

The Polish officers held as Prisoners-of-War by the Soviet Union were not murdered because “the Communist governments […] persecuted their citizens.” The Katyn victims, as citizens of the Polish nation, were brutally murdered because they valiantly defended their homeland, as Poles, against the Soviet aggression of September 17, 1939. They were not Soviet citizens and the Soviet Union was not their government. They were Soviet Prisoners-of-War, soldiers of the Polish Armed Forces that constituted a part of the Allied Coalition during WWII. They were murdered because they defended their homeland against the Soviet aggression, and remained loyal to Poland to the end.

The Katyn victims do not fit “a larger pattern of Communist government persecuting their citizens and denying their people freedom.” Instead, they fit a larger pattern of similar conduct by Stalinist Russia aimed at destroying the Polish people because of their nationality. This is evidenced by the “Polish Operation” of 1937, Katyn Operation of 1940, and innumerable mass executions and deportations to Siberia with intent of extermination. All those operations were aimed at annihilating the Polish national group as such. The Katyn victims were murdered not because they wanted to overthrow the Soviet government or demanded more freedoms in the Soviet Union, but because they belonged to the Polish national group that the Soviet Union intended to annihilate.

May 18th, 2020

Page 1 of 3

The current wording in the Resolution implies that the Katyn atrocity was perpetrated for political reasons. Hence, the Katyn crime would not meet the standard of genocide because it was not aimed at any protected national group but merely at political opposition. Such language, contrary to facts, is reminiscent of Russian anti-Katyn policy. The Katyn Execution Order of March 5th, 1940 of the Soviet Politburo states that the officers held as prisoners of war selected for execution are “Polish by nationality.” Accordingly, the Katyn Execution Order itself reveals that it is aimed at the Polish national group. According to the UN Genocide Convention, even if the motives for the atrocity are mixed, the coexistence of motives is no defense if the genocidal motive is present.

It is particularly unfortunate that S.R. 566 is submitted now, at exactly the time when in Tver, Russia – the place where thousands more Polish POWs were executed pursuant to the “Katyn Execution Order” — commemorative plaques for this genocidal act were recently removed.

We certainly do not want, or can agree, to any wording that may imply Soviet historical revisionism, or Putin’s continued attempts at denying, concealing, and distorting the truth about Katyn and the Soviet genocide of the Polish people. The Congress of the United States, the leader of the Free World, must not contribute to such efforts.

In considering this amendment, we urge you, our US Senators, to reflect on the following statement made by Hon. Dennis Kucinich in 2011 (“Kucinich Clause”):

Whereas, Katyn was aimed at eliminating the very idea of Poland, to exterminate the people and the memory of the people. Katyn presents a moral crisis to this day because the moral calculus with respect to Katyn has not been worked out. Katyn represents a marker in human history that has not yet been fully inscribed;

Based on the information noted and the above reasoning, we strongly urge you to consider and include the following statement within the Senate Resolution:

We recognize that the systematic mass murders of the Polish people, conducted pursuant to the order of March 5th, 1940 issued by the Soviet Politburo, raises to the level of the crime of genocide.

The essence of this amendment is to better reflect, on the one hand, the tremendous outrage of the Polish people, including those in the Polish-American community, and at the same time a moral indignation that the Senate itself may express about the Katyn Massacre, by exacting a price on the part of the country which committed these crimes, and to fore-stall Russia’s efforts at historical revisionism. Therefore, we encourage adoption of the amendment.

Respectfully yours,

Ann Bankowski, President
Polish American Congress- Michigan, Inc.

Jerzy Bogdziewicz, President PAC Florida Division, Inc.

Page 2 of 3

Richard Brzozowski, President
Polish American Congress Long Island Division New York, Inc.

Andrzej Burghardt, President PAC New Jersey Division, Inc.

Wiesław Gołębiewski, President PAC Florida Western Division, Inc.

Edward Jeśman, President
Polish American Congress of Southern California, Inc.

James L. Ławicki II, President
Polish American Congress Western New York Division Inc

Andrzej Prokopczuk, President
Polish American Congress, Northern California Division, Inc.

Bozena Urbankowska, President
PAC New Jersey Northern Division, Inc.

Marek Waniołka, President PAC Missouri Division, Inc.

Wiesław Wierzbowski, President
PAC Massachusetts Eastern Division, Inc.

Page 3 of 3

 

Senate Resolution 566

SENATE RESOLUTION 566_pdf

Legislative Alert!

POLISH AMERICAN CONGRESS – MICHIGAN DIVISION

11333 Joseph Campau, Hamtramck, MI 48212

Telephone: (313) 365-9400, E-mail: office@pacmi.org

May 26, 2020

Dear PAC-MI Member/Delegate,

I write to you with an urgent request from PAC National President Spula, as well as from myself as Division President. There is a resolution being considered by the US Senate Foreign Relations Committee, Senate Resolution 566 (https://www.govtrack.us/congress/bills/116/sres566/text), commemorating the 80th Anniversary of the Katyn Massacre. Initially the resolution will go to a sub-committee, most likely the Sub-Committee on Europe and Security Cooperation. Following a favorable vote there, it will be sent back to the full committee for a vote. The next step would be its presentation to the full Senate (100 members) for a vote.  We are being urged by the PAC national office to telephone our Senators and appeal to them to vote to pass this resolution bill.

Now, our 2 Michigan senators are not on the above-mentioned committees, but just the same we want to inform them of the resolution’s importance to the Polish American community, which Polish American Congress represents, and strongly urge them for the bill’s passage, at the time it comes up for a vote by the full house. The PAC divisions, that have representation on the committees, are currently being asked now to call their Senators with this urgent request (see attached list).

The initial resolution was brought to Senator Menendez, who serves on the Senate Committee on Foreign Relations, by the New Jersey Division of PAC. He agreed to be one of its sponsors. What ensued, after this submission, was a resubmission and reformulation of the resolution’s wording by the national PAC Executive Committee, which quite a number of national directors and Division presidents found unacceptable. There continue to be ardent discussions on the National Directors Forum on this matter. The original wording of the resolution stated that the Katyn Massacre was a genocidal act by the Soviets against the Polish nation. The current resolution removed genocide from its wording, in hopes that it would strengthen the chances of the resolution’s passage.

What followed was a proposal of an amendment to Resolution 566 submitted to Senator Menendez’s office. It was signed by eleven PAC Division presidents (see amendment attached), encouraging an improved version of Resolution 566. This amendment brings attention to, and gives reasoning why, the Katyn crimes were genocidal for the Polish nation. You can view the two attached document texts indicating where the wording was changed. These division Presidents, as well as many of the National Directors, are of the strong opinion that we need to express and bring attention to our moral outrage in regard to the Katyn Massacre and to inform and persuade our Senators, with compelling arguments, why it was a genocidal act. This stance is particularly significant at a time when Putin’s Russia is actively revising WWII history.

By presenting this amendment, we do not strive to diminish Resolution 566, but rather to bring attention to the truth behind Stalin’s order to murder Polish citizens, for the very reason of who they were.

 • In calling our Senators (Sen. Stabenow at 202-2904-2822; Sen. Peters at 202-224-6221) you may follow this script to record your message:  After providing your name and address, say: “As one of the Senator’s Polish American voting constituents, I personally ask for his / her vote for passage of Resolution 566, the Menendez-Risch-Durbin Resolution titled: “Commemorating the 80th Anniversary of the Katyń Massacre.”  I also strongly urge that you review and consider to pass the amendment to this resolution which further enlightens as to the significance of the crimes perpetrated on the Polish nation.

It is in the interest of our organization and community that we express our stance and be heard. Please make this call and inform our two senators as to the importance of these matters and the need for favorable passage of Resolution 566, hopefully with the amendment to its text as was suggested. President Spula wants Division Presidents to report to him who of our membership made calls to their Senators. While I do not agree with this course, I welcome anyone letting me know if they made the call.

On behalf of the Michigan Division, I will be both emailing and mailing letters to our two Michigan senators with information as to the Resolution, along with the Amendment document and two additional links. (http://www.librainstitute.org/ARTICLES/Lukaszewski-Statement.html;http://www.librainstitute.org/ARTICLES/Witomila-Wolk-Jezierska-list.html

Please review the Resolution (link above) and Amendment document (text attached) , and kindly express your opinion to our Senators. As a community we truly need to practice being heard where it counts.

We will keep you further informed as to this situation. We plan to have information on our division website: pacmi.org.

Wishing you a safe and healthy summer. Hope to be able to meet at our September quarterly meeting.

Sincerely,

Ann Bankowski, President

Polish American Congress- Michigan

 

 

Notice! ~ Quarterly General Membership Meeting Canceled for June 1, 2020

Dear Members and Delegates,

Although our June quarterly meeting was to scheduled for Monday evening, June 1, 2020, due to the continuing restrictions related to Covid 19, and our office being closed, we are postponing the quarterly general membership meeting to September 14 at 7:00pm at the PAC-MI Headquarters. We plan to send you more update this summer as to upcoming plans and events. Please check the division website periodically as well: pacmi.org.

We hope to be able to open the office for services soon. We do come in to check office mail and voice mail messages.

Just a reminder to organizations and individual members who have not sent in their division membership dues for 2020, kindly remit as soon as you are able . We have heard back from many of you, but not all as yet. I understand that this unexpected pandemic situation has created problems for many. (Please make checks to: PAC-MI; and send to: 11333 Jos. Campau Hamtramck, MI 48212)

Anticipating our getting back on track very soon and wishing you a safe and healthy summer,

Ann Bankowski, President

Polish American Congress-MichiganQuaterQ

COVID-19 Update #2 to Polonia from Polish Consulate in Detroit

Dear Friends of Polonia!

I hope this message finds you and your family in good health. I am writing to update Michigan’s Polonia of some useful information in these challenging times.

As promised, I am providing some information for our Polish and Polish-American businesses, in order to spread the word how they should take advantage of the huge amounts of money that our federal government and state and local governments have made available to businesses and to pay their employees during this time.

Please excuse the fact that I am including certain information I authored from my law firm, but I am providing this to Polonia as a free of charge resource to make sure we take advantage of what is available to us. I am happy to answer any questions from any Polish or Polish-American business free of charge, to assist in applying for money (but don’t tell my other clients).

 1. Federal Government Financial Assistance. The U.S. Congress passed, and the President signed, the “CARES Act”. This provides two, very substantial financial aid programs to small business (under 500 employees). One program provides money that does not even have to repaid under certain conditions for businesses to pay their workers, rent, mortgage, utilities and debt interest. The other program offers very low interest rate long-term loans for businesses to pay working capital. Again, this is almost like getting free money to pay 2 months’ worth of a company’s operating expenses. Importantly, it is also available to sole proprietors, independent contractors, startups and very small businesses.  Polonia needs to take advantage of this!  Attached is memo in Polish and English that explains the two programs and how to apply.  Applications can be done online and through participating lenders and banks.
 2. State and Local Financial Assistance.  There are also smaller programs available through the State of Michigan (MEDC) and certain counties (e.g., Macomb and Oakland). The details of these programs are available on the website listed below.
 3. Website of Polonia Angels for Further Information.  Several of us have been in the process of launching an investor group to support Polonia businesses by providing investment funds. Unfortunately, the COVID-19 outbreak has forced us to pause this initiative, but in the meantime, we are building up a financial resource center for Polonia to understand the financial help they can apply for and receive. Please refer to: https://www.poloniaangels.com/small-business-relief-program-resourcesThis website will be updated on a regular basis.

Finally, let me also remind you of the items I previously wrote to you about, and make another special request that you feel free to bring to my attention any Polish citizens who may need special attention or assistance in these times:

 1. U.S. Census Update. While the deadline to complete the 2020 U.S. Census questionnaire has been extended somewhat, please encourage your friends to complete online now. Instructions are set forth below (in Polish and English). See below for more details.
 2. Polish Citizens Returning to Poland.  Polish citizens in Michigan seeking to return to Poland, can find details about the Polish Government’s program through Polish LOT Airlines to take them back. Details and arrangements can be found and made online at this website: Link to LotDoDomu
 3. Polish Citizens Wishing to Prolong their Stay in US. This website has details: link to website
 4. Polish Citizens Needing Urgent Assistance. We will be working with our Polonian organizations and churches to coordinate assistance programs to our elderly and most vulnerable. In the meantime, if you are aware of any elderly Polish citizens who have nobody to care for them, or become hospitalized, please let me know.

Remain safe and know that our prayers are with you all,

____________________________________________________________

Richard A. Walawender

Honorary Consul

Consulate of the Republic of Poland in Detroit
150 West Jefferson, Suite 2500
Detroit, Michigan 48226 (USA)

T +1.313.496.7600

_____________________________________________________________

This electronic message and all of its contents and attachments contain information from the Consulate of the Republic of Poland in Detroit. which may be privileged, confidential or otherwise protected from disclosure.  The information is intended to be for the addressee only.  If you are not the addressee, then any disclosure, copying, distribution or use of this message, or its contents or any of its attachments, is prohibited.  If you have received this electronic message in error, please notify us immediately and destroy the original message and all copies.  To unsubsribe to emails, please reply with the message “unsubscribe”.

———————————————————

U.S. CENSUS INFORMATION

Not much time remaining to complete and submit U.S. 2020 Census Questionnaire Online. Each home should have received an invitation to participate in the 2020 Census and to complete the 2020 Census questionnaire online, at https://2020census.gov/ and in Polish at https://2020census.gov/pl.html  Assistance is available in Polish or English by calling 1-844-479-2020. In completing the Census 2020 Questionnaire, remember to include your Polish ethnic origin.

Weź udział w Spisie Ludności online! Nie zostało dużo czasu! Kwestionariusz w wersji online jest już dostępny na stronie internetowej https://2020census.gov/pl.html  W celu uzyskania pomocy dotyczącej Spisu Ludności 2020 lub wypełnienia go telefonicznie zadzwoń pod numer 844-479-2020. Połączenia odbierane są także w języku polskim! Wypełniając kwestionariusz Census 2020, pamiętaj, żeby w odpowiedzi na pytanie numer 9 wpisać: POLISH.