Continuing Legislative Alert

1 Dear PAC –MI Members

Three Seas Initiative (3SI)

 

Kaptur, Kinzinger Resolution Supporting Three Seas Initiative Unanimously Passes House

 

November 18, 2020 Press Release

Washington, D.C. — Today, Representatives Marcy Kaptur (D-OH) and Adam Kinzinger (R-IL), released the following statement after the U.S. House of Representatives unanimously passed their bipartisan resolution in support of the Three Seas Initiative (3SI), a strategic partnership of twelve Central and Eastern European nations with the shared goal to foster energy, digital, and transportation infrastructure independence and resilience through collective financing of new infrastructure projects, increasing connectivity between the Adriatic, Baltic, and Black Seas, and countering Russian and Chinese malign influence. Three Seas Initiative membership includes: Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia. The resolution includes 43 bipartisan cosponsors, signifying the robust bipartisan support in the Congress for the transatlantic alliance.

“I am thrilled our resolution in support of the Three Seas Initiative has unanimously passed the House” said Rep. Kaptur. “This resolution expresses robust support for the Three Seas Initiative to accelerate the development of cross border infrastructure in Central and Eastern Europe. This effort signifies robust Congressional support for the transatlantic alliance and is a key step to complete the vision of a Europe that is undivided, prosperous, secure, and free from Russian and Chinese malign influence. I look forward to working with the incoming Biden Administration to continue to strengthen the Three Seas Initiative. I thank my colleague Congressman Adam Kinzinger for his partnership in shepherding this resolution through the House. I am also grateful to Majority Leader Hoyer, Chairman Engel, Ranking Member McCaul, and Congressman Keating for their commitment to strengthen the transatlantic alliance.”

“As a strong advocate for the independence and security of Europe’s energy markets, I’m proud to see our Three Seas resolution pass the House today. While Russia hopes to hold our European allies hostage with their Nord Stream 2 pipeline, the Three Seas Initiative seeks to counter their malign influence. The collaboration between Eastern European countries will help strengthen their regional interconnectivity to secure the energy markets of our most important partners,” said Rep. Kinzinger. “This ambitious initiative has impressively received bipartisan support, transatlantic support, and overwhelming support from the Administration. I want to thank my colleague Representative Kaptur for her unwavering dedication to the transatlantic partnership and I look forward to working with our allies to build upon this important legislation.”

 

Bill text can be found here.

 

###

 

 

October News

2020-10-06_121701

 

 

October Polish Heritage Month

October ~ Polish American Heritage Month~

Polish American Congress Michigan Division Meets with Michigan National Guard Soldiers

Polish American Congress-MI

Meets with Michigan National Guard Soldiers

 

On September 8, 2020 a 15-member team from PAC-MI presented an orientation program to 69 Michigan National Guard soldiers, whose unit is being deployed to serve 10 months with NATO security forces in Poland. Upon receiving the invitation this summer from the unit’s commander, Captain Robert McNamara, our Division went to work to prepare a day of informational presentations about Poland- tourist, cultural, historical, language, music, social, and political- to help better prepare them for this experience abroad. Most of the soldiers had not travelled beyond Michigan before.  Each one received an informational folder covering many of the topics presented, as well as a bag of interesting reading about Poland and all things Polish, with pamphlets, brochures, and colorful reference materials.

The wide-ranging program included expert speakers with power point presentations, videos, audience participation, music, and sharing of personal experiences.  Among some of our presenters were: WSU Polish Studies professor, Dr. Alina Klin, who travels regularly to Poland with her students; the Honorary Consul for Poland, Richard Walawender; Stella Szczesny, from PNA and our Division’s National Director, who gave an interesting comparison from her visits to Poland of life under Communist times to changes and vast improvements in Poland today; Teresa Wiacek, of the Polish Scouting Organization, who prepared an interesting array of representative Polish music; and  (Retired) Col. Chester Szczotka who shared his life journey from a pre-war childhood in Poland, to surviving the Gulag in Soviet Russia, followed by growing up in Uganda, England, immigrating to Texas and Michigan, completing university studies and serving in the US Army Reserves, achieving the rank of colonel. We even had a member of the Polish Winged Hussars Re-Enactment Group visit in impressive full gear, sharing the strategies and significant contributions of these bold warriors to Polish history.

The soldiers were able to view interesting and informative displays about Polish culture and history prepared by our Executive VP, Barbara Lemecha. Together with the presentations, they were able to learn, probably for the first time, about Poland’s past and present, and what has influenced and shaped the country and the nation’s character.

The day was highlighted with a delicious luncheon featuring Polish style cuisine from Polish Village Café in Hamtramck and freshly baked pączki for dessert donated by Bożek Market. The afternoon’s program featured a motivational speech by (Ret.) Colonel Andrew Raczkowski, who impressed on the soldiers the importance of the mission for which they were being sent.

Our Division is especially grateful to all who participated, presented, donated, and lent helping hands to realize this unique project and opportunity. PAC-MI received a commemorative recognition plaque from the Michigan National Guard in appreciation of our efforts.

~Cud nas Wisłą~

Świeto Żołnierza obchodzone 15 sierpnia, ustanowione zostało dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy, która przeszła do historii jak 18. największa i najważniejsza bitwa w dziejach świata. Autorem i realizatorem planu bitwy był Józef Piłsudski. Decydująca bitwa tej wojny zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nie rozprzestrzeniu się rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.
Od wielu lat roznicę tej przełomowej bitwy zwanej “Cudem nad Wisłą” świętuje Polonia metropolii detroickiej podczas uroczystości przygotowanych przez Okręg VI Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej (SWAP) W tym roku uroczystości obchodów tej 100.letniej rocznicy “Cudu na Wisłą odbędą sie w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights o godzinie 4 po południu. Zapraszamy całą Polonię.

 

Cud nad Wisłą ~ Battle of Warsaw

                                                            Cud nad Wisłą ~  Battle of Warsaw

GŁOSOWANIE W WYBORACH PREZYDENTA RP W USA

 

GŁOSOWANIE W WYBORACH PREZYDENTA RP W USA WYŁĄCZNIE KORESPONDENCYJNE

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że 9 czerwca 2020 r. rozpoczęła się REJESTRACJA WYBORCÓW do głosowania za granicą w wyborach Prezydenta RP ogłoszonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (27 czerwca w USA). REJESTRACJA trwa do PONIEDZIAŁKU 15 CZERWCA 2020 r. Osoby zarejestrowane do spisu wyborców przed 10 maja br. są ujęte w nowym spisie wyborców, ale muszą potwierdzić swój udział w głosowaniu korespondencyjnym („zmień sposób glosowania”).

 

POLECANA ELEKTRONICZNA REJESTRACJA WYBORCÓW

https://ewybory.msz.gov.pl

Nowy wyborcy wybierają opcję: „Rozpocznij rejestrację”

Wcześniej zarejestrowani wyborcy wybierają opcję: „Zmień sposób głosowania”

Zarejestrowani wyborcy, którzy zmienili miejsce pobytu kontaktują się z konsulatem: chicago.legal@msz.gov.pl

 

WIECEJ INFORMACJI

https://www.gov.pl/web/usa

https://www.pkw.gov.pl/

 

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgach konsularnych zlokalizowanych w USA, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.  Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w sobotę 11 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.

 

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014).

 

Wyborcy w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania wyłącznie korespondencyjnie.

 

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. – najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. – nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. – nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. – nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. ( 9 maja w USA) będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (27 czerwca w USA). Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do poniedziałku 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. – Nazwisko

– Imię (imiona)

 1. – Imię ojca
 2. – Datę urodzenia
 3. – Numer ewidencyjny PESEL
 4. – Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 5. – Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 6. – Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 7. – Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
 8. – Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

 1. – e-mailowo: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl; chicago.legal@msz.gov.pl
 2. – pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 3. – ustnie: w siedzibie 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 4. – telefonicznie, nr tel.: 312 337 8166
 5. – faksem, nr faksu: 312 255 1698

 

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

 

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 25 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

 

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

 1. – e-mailowo: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl; chicago.legal@msz.gov.pl
 2. – pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 3. – faksem, nr faksu: 312 255 1698

 

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

 

Piotr Semeniuk

Wicekonsul

Referat ds. Polonii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

ph: 1 (312) 337 8166

https://www.gov.pl/web/usa/konsulat-generalny-rp-w-chicago

https://www.gov.pl/web/usa-en/consulate-chicago

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago

 

Did You Know?

Did you know?   

Every Saturday morning, between (9:15 and 9:30 am) you can listen to our weekly PAC-MI broadcast to Polonia on Polish Varieties Radio Program- in Polish- on WNZK  690 AM in the greater Detroit area, or listen live on the Internet- search under Birach Broadcasting   (WNZK 690 AM)         Zapraszamy!