Mariusz Szajnert ponownie wybrany prezesem michigańskiego wydziału KPA

Mariusz Szajnert, dotychczasowy prezes michigańskiego wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA), został wybrany na kolejną 2-letnią kadencję jako lider tej organizacji. Wybory miały miejsce w minioną sobotę, 7 marca, w sali Domu Związkowego Gminy 122 ZNP w Hamtramck.

Na wyborcze zebranie przybyło 101 uprawnionych do głosowania członków michigańskiego wydziału KPA. Każdy z nich otrzymał specjalną kartę, która z kolei uprawniała do otrzymania karty do głosowania.

Zanim jednak odbyła się część wyborcza zebrania, każdy z dotychczasowego zarządu przedstawił raport z 2-letniej działalności na danym stanowisku. Aby jednak nie przedłużać spotkania, wszyscy zebrani otrzymali kopie raportów, dzięki czemu nie było potrzeby omawiania ich przy mównicy. Warto zaznaczyć, że najdłuższy, bo aż 3-stronicowy raport zaprezentowany został przez prezesa Mariusza Szajnerta. O najważniejszych osiagnięciach mówił także w swym krótkim wystąpieniu. Powiedział m.in. o roboczych i owocnych spotkaniach, m.in. z dyrektorem Urzędu Imigracyjnego, Mikem Dedvukajem czy reprezentantami stanowymi Joe Knollenbergiem i Candice Miller. Wspomniał o swym udziale w wielu ważnych konferencjach, jak „Zjazd Polonii Świata” w Warszawie, o dobrych relacjach z lokalnymi organizacjami polonijnymi, m.in. z Amerykańsko-Polskim Centrum Kulturalnym. Uwypuklił także szereg usług, programów i kursów, które oferuje nie tylko swoim członkom nasz wydział KPA.

Swój raport krótko omówił także Donald Horkey piastujący w KPA funkcję sekretarza finansowego. Wg przedstawionego na piśmie raportu, przychód KPA w roku 2008 wyniósł $44,627.97, natomiast rozchód finansowy zamknął się w kwocie $41,867.84.
Po przedstawieniu raportów, prowadzenie zebrania przejął sędzia John Chmura, przewodniczący Komitetu Nominacyjnego wyborów do władz KPA otwierając część wyborczą spotkania.

Jako że do daty zamknięcia zgłaszania nominacji (miesiąc przed dniem wyborów) nie wpłynęły kandydatury na stanowiska komisji rewizyjnej KPA, sędzia Chmura zarządził, iż będą one przyjmowane spośród obecnych na sali. Zgłoszono 5 nazwisk: Jolantę Butny, Donnę Kutylowski, Virginię Skrzyniarz, Alicję Karlic oraz Jane Tylendę. Wszystkie zgłoszone panie zgodziły się na kandydowanie. A że w komisji rewizyjnej zasiada właśnie 5 osób, wszystkie zgłoszone kandydatki zostały zatwierdzone.
W dalszej części zebrania, członkowie Komitetu Nominacyjnego rozdali karty do głosowania, wszystkim uprawnionym do głosowania. Na karcie znalazły się nazwiska osób ubiegających się o pozycje prezesa, prezesa wykonawczego, dyrektorów krajowych i dyrektorów stanowych michigańskiego wydziału KPA. Reszta stanowisk została już wcześniej obsadzona i zatwierdzona przez Komitet Nominacyjny, jako że zgłoszono na nie tylko po jednej kandydaturze. Są to: sekretarz finansowy – Donald Horkey, wiceprezes ds. polskich – Zdzisław Jurek, wiceprezes ds. amerykańskich – Henrietta Nowakowski, sekretarz korespondencyjny – Sebastian Szczepański, sekretarz protokółowy (spotkania rady) – Helena Żmurkiewicz, sekretarz protokółowy – Anna Bankowski.

Wszyscy uprawnieni do głosowania złożyli swe głosy, które członkowie Komitetu Nominacyjnego zliczali w dalszej części zebrania.
W tym czasie Sebastian Szczepański przedstawił proponowane rezolucje KPA, które podczas każdego corocznego zebrania są ustalane przez członków organizacji. Rezolucje te są stanowiskiem michigańskiego wydziału KPA na sprawy ważne podkreślenia czy przypomnienia. Po kilku sugestiach na rozszerzenie rezolucji o dodatkowe sprawy, rezolucje zostały zatwierdzone. Na stronie obok przedstawiamy ich polską wersję.
Sędzia Chmura był już gotowy do odczytania wyników głosowania. Powiedział, że wydano 101 kart do głosowania (co zgadzało się z liczbą wydanych kartek, uprawniających do otrzymania karty do głosowania).

O pozycję prezesa ubiegały się dwie osoby: Mariusz Szajnert i Stella Szczęsny. Warto przypomnieć, że była to powtórka sprzed dwóch lat. Wówczas te dwie osoby ubiegały się także o tę samą pozycję. Dwa lata temu Mariusz Szajnert wygrał jednym głosem. Tym razem na Mariusza Szajnerta zagłosowało 69 osób, a Stella Szczęsny znalazła poparcie 31 osób. W sumie w tym głosowaniu oddano 100 głosów, albowiem na jednej karcie nie zakreślono żadnego nazwiska.

Na pozycję wiceprezesa wykonawczego startowały także dwie osoby: Mary Ellen Tyszka (dotychczasowa sekretarz finansowa) oraz Aleksandra Porter. W tym głosowaniu Mary Ellen Tyszka wygrała bardzo dużą ilością głosów. Zdobyła ich 86, natomiast na Aleksandrę Porter zagłosowało 15 osób.

W głosowaniu na dyrektora krajowego czterech spośród sześciu zgłoszonych kandydatów obejmie tę funkcję. Są to: Zdzisław Jurek (68 głosów), Mary Ellen Tyszka (67 głosów), Jerzy Różalski (64 głosy) oraz Gena Jurek (56 głosów).
Na pozycję dyrektora stanowego ubiegały się 24 osoby. Z nich głosujący mieli wybrać 18. Rada dyrekcji stanowej jest ciałem doradczym KPA, a znajdą się w niej: Walter Bankowski, Jerzy Czaja, Anita Dul, Barbara Gronet, Halina Konwiak, Irena Lisiecki, Barbara Martin, Ronald Martin, ks. Bogdan Miłosz, Carolyn Meleski, ks. Jarosław Nowak, Edward Nizienski, Mary Ann Nowak, Stanisław Pena, Thaddeus Radzilowski, John Świdwiński, Jane Tylenda i ks. Timothy Whalen.

Na tym zakończyła się część wyborcza zebrania KPA. Sędzia Chmura pogratulował wszystkim wybranym i życzył im dalszej owocnej pracy na rzecz Polonii w Michigan.

Zaprzysiężenie nowowybranego zarządu i rady odbędzie się 4 kwietnia w Amerykańsko-Polskim Centrum Kulturalnym w Troy.