Komitet Stypendialny KPA wylosował zwycięzców loterii

Komitet Stypendialny KPA wylosował zwycięzców loterii

Komitet Stypendialny michigańskiego wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) przeprowadził w sobotę, 11 maja, w restauracji „Krakus” w Hamtramck, losowanie zwycięzców loterii, z której dochód zasilił fundusz stypendialny KPA.

Loteria ta była jednym ze sposobów zdobycia pieniędzy przeznaczonych na stypendia KPA.  Jako że fundusze, które złożone są na koncie komitetu stypendialnego nie generują już takich odsetek jak kiedyœ, a i dotacje Polonii na fundusz nie są już takie w latach ubiegłych (nie licząc ubiegłorocznej niezwykle hojnej donacji pana Raya Okonskiego), komitet stypendialny zdecydował się na nowe akcje, które zasiliłyby fundusz.

Jedną z pierwszych takich akcji była loteria pieniężna.  Członkowie komitetu pracowali niezwykle ciężko, aby rozprowadzić losy na loterię; tak, aby zdobyć w sumie minimum 4 tysiące dolarów.  Połowa tej sumy zasiliła konto, a druga połowa przeznaczona była na nagrody (I nagroda – $1000, II nagroda – $500, III nagroda – $250, IV i V nagroda – po $125).

Sumę 4 tysięcy dolarów zdobyć się udało (nawet troszeczkę więcej), a więc losowanie mogło się odbyæ zgodnie z planem.

Członkowie komitetu zebrali się w sobotni wieczór w restauracji „Krakus”, aby przeprowadziæ losowanie.  Do kogo uœmiechnęło się szczęście?  Oto wyniki losowania: I nagroda – $1000 – Joanna Strzałkowski z West Bloomfield, II nagroda – $500 – H. Domankiewicz z Hamtramck, III nagroda – $250 – F. Dmuchowski, IV nagroda – $125 – Beth Sadus z Chicago Heights (w stanie Illinois), V nagroda – $125 – Ted Mirecki z McLean (w stanie Virginia).  Nazwiska zwycięzców podajemy zgodnie z tymi wypisanymi na zgłoszonych losach.

Jak to czasami bywa, zupełnym zbiegiem okolicznoœci w sobotni wieczór na obiad do restauracji „Krakus” wybrała się pani Helena Domankiewicz.  Mogła więc osobiœcie otrzymaæ swoją wygraną (czek na $500).  Nie kryła wielkiej radości, zaznaczając, że od wielu lat popiera i wspomaga działalnoœæ michigańskiego wydziału KPA.

Komitet Stypendialny KPA już myœli o kolejnej akcji (byæ mo¿e jakiejœ rozrywkowo-edukacyjnej imprezie), która by przyniosła kolejne fundusze zasilające konto stypendialne.  Na razie jednak członkowie komitetu pracowaæ będą nad ewaluacją zgłoszonych podañ o stypendia.  Wkrótce zostaną ogłoszeni laureaci oraz informacje kiedy i gdzie odbędzie się wręczenie stypendiów.

(“Czas Polski / Polish Times”)