GŁOSOWANIE W WYBORACH PREZYDENTA RP W USA

 

GŁOSOWANIE W WYBORACH PREZYDENTA RP W USA WYŁĄCZNIE KORESPONDENCYJNE

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że 9 czerwca 2020 r. rozpoczęła się REJESTRACJA WYBORCÓW do głosowania za granicą w wyborach Prezydenta RP ogłoszonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (27 czerwca w USA). REJESTRACJA trwa do PONIEDZIAŁKU 15 CZERWCA 2020 r. Osoby zarejestrowane do spisu wyborców przed 10 maja br. są ujęte w nowym spisie wyborców, ale muszą potwierdzić swój udział w głosowaniu korespondencyjnym („zmień sposób glosowania”).

 

POLECANA ELEKTRONICZNA REJESTRACJA WYBORCÓW

https://ewybory.msz.gov.pl

Nowy wyborcy wybierają opcję: „Rozpocznij rejestrację”

Wcześniej zarejestrowani wyborcy wybierają opcję: „Zmień sposób głosowania”

Zarejestrowani wyborcy, którzy zmienili miejsce pobytu kontaktują się z konsulatem: chicago.legal@msz.gov.pl

 

WIECEJ INFORMACJI

https://www.gov.pl/web/usa

https://www.pkw.gov.pl/

 

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgach konsularnych zlokalizowanych w USA, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.  Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w sobotę 11 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.

 

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014).

 

Wyborcy w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania wyłącznie korespondencyjnie.

 

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. – najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. – nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. – nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. – nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. ( 9 maja w USA) będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (27 czerwca w USA). Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do poniedziałku 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. – Nazwisko

– Imię (imiona)

 1. – Imię ojca
 2. – Datę urodzenia
 3. – Numer ewidencyjny PESEL
 4. – Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 5. – Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 6. – Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 7. – Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
 8. – Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

 1. – e-mailowo: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl; chicago.legal@msz.gov.pl
 2. – pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 3. – ustnie: w siedzibie 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 4. – telefonicznie, nr tel.: 312 337 8166
 5. – faksem, nr faksu: 312 255 1698

 

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

 

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 25 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

 

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

 1. – e-mailowo: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl; chicago.legal@msz.gov.pl
 2. – pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 3. – faksem, nr faksu: 312 255 1698

 

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

 

Piotr Semeniuk

Wicekonsul

Referat ds. Polonii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

ph: 1 (312) 337 8166

https://www.gov.pl/web/usa/konsulat-generalny-rp-w-chicago

https://www.gov.pl/web/usa-en/consulate-chicago

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago

 

Did You Know?

Did you know?   

Every Saturday morning, between (9:15 and 9:30 am) you can listen to our weekly PAC-MI broadcast to Polonia on Polish Varieties Radio Program- in Polish- on WNZK  690 AM in the greater Detroit area, or listen live on the Internet- search under Birach Broadcasting   (WNZK 690 AM)         Zapraszamy!

 

Significant Jamestown Anniversary

It happened 400 years ago, in 1619, that the first ever workers strike took place in the New World.  That year English settlers in the colony of Jamestown, Virginia were granted the right to vote in colonial America.  The colony, however, was settled by craftsmen and industry specialists from other countries, notably Poles, to come work at the colony since 1608, recruited to develop this settlement.  The Poles specialized in making soap-ash, glass, lumber milling, naval stores, and mining. Upon learning that they were deprived of representation, the Polish artisans, whose contributions to the settlement were inestimable, organized a work stoppage.  In response to this civil action by the Poles, court records for The Virginia Company of London, of July 21 1619, thus declared “It is now agreed they shall be enfranchised and made as free as any inhabitant whatsoever”.

Sunday, July 21, the very date of the Poles’ gaining the right to vote, Polish American Congress-Michigan is hosting a 400th anniversary celebration to honor the brave example demonstrated by these industrious Polish craftsmen, in their efforts to gain their own individual freedom.  It will take place on the campus of the Orchard Lakes Schools, 3535 Commerce Rd, Orchard Lake, MI 48324.

Come hear the rest of the story!

At 11:00 am, enjoy an interesting program at the campus Adam Maida Alumni Library, featuring expert presentations about Jamestown, informative exhibits, souvenirs, and refreshments, culminating with a glass blower’s demonstration.

At 1:00 pm there will be a bilingual mass in the St. Mary of Orchard Lake Shrine Chapel, followed by a mini piano concert of music of Polish emigrants, including selections by Frederic Chopin and Paderewski.

Everyone is welcome and admission is free.  More information can be obtained on the PAC-MI Division website, pacmi.org, or by calling the event chairman, Richard Lapham, at 313-443-1560.

 

ZAPRASZAMY!

 

W tym roku POLONIA obchodzi 400-lecie historycznego wydarzenia w Nowym Świecie.

W roku 1619, w angielskiej kolonii Jamestown, Virginia, utalentowani rzemieślnicy z Polski, sprowadzeni do pracy i rozwoju kolonii, urządzili pierwszy „strajk” robotniczy, aby osiągnąć swoje prawo do głosu w tym osiedlu.

Głos im przyznano 21-go lipca 1619 r.

Kongres Polonii Amerykańskiej w Michigan, wraz z Polską Misją w Orchard Lake, celebrują to unikalne wydarzenie.

 

Zapraszamy Polonię do Zakładów Naukowych w Orchard Lake

(3535 Indian Trail pomiędzy Orchard Lake i Commerce Rd.)

 

Niedziela, 21-go lipca 2019 r.

11:00 rano- ciekawy i informacyjny program w bibliotece, oraz wystawy, poczęstunek, i demonstracja szklarza;

1:00 pp.- Msza Św. (dwujęzyczna) w głównej kaplicy NMP

Koncert fortepianowy muzyki Polskich emigrantów po mszy.

Wstęp wolny.

 Celebrujcie z Nami!

PAC Michigan to host a Celebration of 100th Anniversary of Poland’s Regained Independence

 

PACMI to host Katyn/Smolensk Remembrance Mass

On Saturday, April 7, 2018, at 6:00 pm, a Mass will be celebrated at St. Faustina Church in Warren (14025 E. Twelve Mile Road, Warren, MI 48088) to commemorate the eighth anniversary of the Smoleñsk Polish Aircraft victims. The Mass, organized by the Michigan Division of the Polish American Congress (PAC-MI), will also pay tribute to Katyñ Massacre victims. Fr. Bogdan Mi³osz, the pastor of St. Faustina Parish, will celebrate the Mass.
The 2010 Polish Air Force Tu-154 crash occurred on April 10, 2010, when aircraft crashed near the city of Smoleñsk, Russia, killing all 96 people onboard. These included Polish President Lech Kaczyñski, and his wife, former President in-Exile Ryszard Kaczorowski and other officials and members of Polish clergy. The flight was heading to Katyñ taking many high ranking Polish officials to ceremonies marking the 70th anniversary of the Katyñ Massacre.
The Katyñ Massacre was a series of mass executions of Polish nationals carried out by the People’s Commissariat for Internal Affairs (NKVD), the Soviet secret police, in April and May of 1940.
The Polish American Congress, Michigan Division, is a local division of the Polish American Congress, which is a national umbrella organization of Polish-Americans and Polish-American organizations. Its membership is composed of fraternal, educations, veteran, religious, cultural, social, business and political organizations, as well as individuals. The PAC promotes civic, educational and cultural programs designed to further not only the knowledge of Polish history, language and culture, but to stimulate Polish American involvement and accomplishments.

Polish Day Parade 2017

 

We invite you to join us for the Polish Day Parade, Monday, September 4 (Labor Day) in downtown Hamtramck.  The parade begins at 1:30 pm.  Marchers gather at the corner of Holbrook and Joseph Campau and proceed north on Joseph Campau to Commor.  It is considered one of the largest ethnic parades in the state of Michigan with many individuals and groups participating, including political figures.

The parade is organized Polish Day Parade Committee of the Polish American Congress Michigan Division.

A long, rich history is associated with the founding of the Polish Day Parade.  In the 1930s, the roots of the present day Polish Day Parade took hold with the May 3 Polish Constitution Day observances held on Detroit’s Belle Isle.  The Polish Day Parade evolved into the Pulaski Day Parade and was held in the fall of each year in downtown Detroit.

In 1977, Paul C. Odrobina as President of the Polish American Congress, Michigan Division ad as city council member saw the need for the Polish Day Parade to continue in Hamtramck.  Odrobina said, “I was happy to continue the tradition in the city of Hamtramck by having the parade committee agree to stage the parade on Joseph Campau Avenue during the city’s annual festival.”

He continued, “The Polish Day Parade is an annual tradition that celebrates Polish American life.  The parade brings out all that is good about one’s Polish heritage.  We all should be proud of who we are and what we contribute to America.”

This year the Parade will celebrate two extraordinary Poles who risked their lives under the banner of freedom, both in Poland and America, Thaddeus Kosciuszko and Kazimierz Pulaski.  A special float celebrating these figures is being prepared by the Parade Committee.

The Grand Marshal of this year’s Parade is Mr. Ray Okonski (pictured), a well-known and respected philanthropist, active supporter of Polonia for many years, especially in the area of scholarship programs.

Come and celebrate your Polish Heritage by participating in the 2017 Polish Day Parade!

 

POLISH AMERICAN CONGRESS MICHIGAN DIVISION INVITES TO POLISH NOVENA AT STE. ANNE DE DETROIT

St. Anne De Detroit Church, located near Ambassador’s Bridge in Detroit, dates back to Cadillac’s settling of Detroit in 1701, and it’s considered the second-oldest continuously operating Roman Catholic parish in the U.S.  The current Neo-Gothic structure, the parish’s 8th church building, dates to 1886 and is listed on the National Register of Historic Places.

What was once Detroit’s signature French-language parish – the old school building has the name “Ecole Ste. Anne” carved into it – now has a growing, vibrant, primarily Hispanic congregation.

But once a year, for 10 days, the church becomes a site for Ethnic Novena, catered to the diverse community of Metro Detroit.

On Thursday, July 20, a Polish Novena will be held, with Fr. Ostrowski as Presider, and featuring award-winning Filarets Choir.  Knights of Columbus, Polish dance groups will also be featured.

This year the Novena will introduce a special new tradition: carrying of flags – the flag of the nation represented, the Detroit flag, the American flag, and the Vatican flag.

Refreshments will be served after the Novena at the Parish Hall.

St. Anne De Detroit Church: 1000 St Anne St, Detroit, MI 48216.  Visit www.ste-anne.org for more information.

 

JULY 18 – Ste. Anne Novena – Night 1 (Irish)

JULY 19 – Ste. Anne Novena – Night 2 (Asian)

JULY 20 – Ste. Anne Novena – Night 3 (Polish)

JULY 21 – Ste. Anne Novena – Night 4 (Albanian)

JULY 22 – Ste. Anne Novena – Night 5 (Mexican)

JULY 23 – Ste. Anne Novena – Night 6 (French)

JULY 24 – Ste. Anne Novena – Night 7 (Chaldean)

JULY 25 – Ste. Anne Novena – Night 8 (African-American)

JUL 26 – Ste. Anne Novena – Night 9

 

(seb / photo: St. Anne de Detroit Facebook Page)

PACMI to Present Scholarship Recipients

On Wednesday, August 9, 2017, the Polish American Congress of Michigan (PACMI) Scholarship Fund will host its annual Fund Raiser / Dinner, during which 2017 PACMI Scholarship Recipients will be presented.  The event will take place at Krakus Restaurant in Detroit (12900 Joseph Campau).  Doors open at 5:30 pm; dinner served at 6:00 pm.  Suggested contributions: $30.00 per person (contributions in excess of $20.00 are tax deductible).  For a contribution of $250.00 or more towards the Scholarship Fund, each donor will receive a document of their contribution.

Reservations can be made by August 2, by calling 313-365-9400 or 586-751-8168.

This year, the Polish American Congress of Michigan Scholarship Fund selected nine students which will be presented with scholarships.  They are: Danielle Miller (Oakland Univeristy; major: Health Science), Ewa Sztandera (University of Detroit Mercy; major: Nursing), Hanna Gove (Grand Valley State; major: Occupational Therapy), Agnieszka Miklasewicz (Western Michigan University; major: Law), Pamela Jablonski (University of Michigan; major: Business Admnistration), Natalia Jablonski (University of Michigan; major: Nursing), Karina Cieslak (Wayne State University; major: Bio-Chemistry), Evelina Kutyma (Unviersity of Michigan; major: Public Health).

 

PIEROGI PALOOZA II

We invite you to join fun crowd at the new and improved Pierogi Palooza II event , Friday, June 2, 2017, at the PNA Council 122 Hall, 10211 Conant in Hamtramck, MI 48212 (guarded parking).  Good food (including many varieties of pierogi to try) and your favorite beverages (all for very reasonable prices), lively entertainment, Polish merchandise for purchase, raffles, Polish heritage displays, and a true Polish American experience are all guaranteed from 4:00 pm to midnight. $2.00 gets you in with food and beverage options to purchase.  This is a FUNDRAISER for Polish American Congress Michigan, which is the umbrella organization of Polonia serving the Polish American community for over 70 years.  We were happy to host so many of you at last year’s successful event and hope to see you back this year.  Everyone is Welcome! Come Hungry and Bring your Dancing Shoes!  Feel free to share it with your family, friends, neighbors, and co-workers.  See you on June 2!

 

 

POLISH DAY PARADE ROAST – Come and support Polish Day Parade!

For more information, please call 313-365-9400.